فورتست - بانک تست و دانشنامه

به فورتست خوش آمدید

نمونه سوال تست زیست سال سوم

۱- آنتی هیستامین
ها عمدتاً برای مقابله با ترشحات چه سلولی در بدن مصرف می
شوند؟

      1) لنفوسیت                                2) ماستوسیت                             3) مونوسیت                                4) پلاسموسیت

۲- نقش کدام یک در مبارزه علیه سرطان ریه از همه بیشتر است؟

      1) فاگوسیت                               2) لنفوسیت B                            3) ماستوسیت                             4) لنفوسیت T

۳- بیماری ایدز، .......... بوده و به ایمنی .................. آسیب فراوانتری می
رساند. ( جمله را کامل کنید )

      1) اکتسابی، هومورال                   2) ارثی، هومورال                        3) اکتسابی، سلولی                      4) ارثی، سلولی

۴- در ایجاد ایمنی خونی (هومورال) کدام یک نقش ندارند؟

      1) پرفورین                                  2) گاماگلوبولین                           3) پلاسموسیت                            4) لنفوسیت B خاطره

۵- ایمنی حاصل از واکسن و سرم به ترتیب چگونه است؟

      1) فعال، فعال                              2) فعال، غیرفعال                        3) غیرفعال، غیر فعال                  4) غیرفعال، فعال

۶- ترشح چه ماده
ای موجب تسهیل عمل فاگوسیتوز می
شود؟

      1) اینترفرون                               2) پرفورین                                  3) لیزوزیم                                   4) پادتن

۷- در بیماری هپاتیت B کدام سلول
ها، اینترفرون ترشح می
نمایند؟

      1) سلول کبدی غیر آلوده            2) لنفوسیت B آلوده                   3) سلول کبدی آلوده                   4) لنفوسیت B غیرآلوده

 

 

 

 

۸- در انعکاس زردپی زیر زانو چند نوع نورون دخالت دارند؟

      1) 1                                           2) 2                                           3) 3                                            4) 4

۹- اتصال تالاموس و هیپوتالاموس به قشر مخ بعهده چیست؟

      1) ساقه مغز                                2) بصل النخاع                            3) مخچه                                     4) دستگاه لیمبیک

۱۰- کدام جانور طناب
های عصبی بیشتری دارد؟

      1) پلاناریا                                    2) لاک پشت                               3) مورچه                                     4) هیدر

۱۱- گزینه درست کدامست؟

      1) همه آنتی ژنها آلرژن هستند                                                      2) همه آلرژن
ها آنتی ژن هستند  

      3) همه آنتی
ژنها پُلی ساکاریدی
اند                                                  4) همه آنتی ژنها پروتئینی
اند

۱۲- چه قسمتی از «مننژ» داری حفرات خونی می
باشد؟

      1) نرم شامه                                 2) عنکبوتیه                               3) سخت شامه                             4) هر سه قسمت حفره خونی دارند

۱۳- عامل بالا رفتن نمودار تغییر پتانسیل غشای نورون
ها چیست؟

      1) خروج ناگهانی                 2) ورود ناگهانی                   3) خروج ناگهانی                4) ورود ناگهانی

۱۴- عمده ریشه شکمی نخاع در واقع شامل ................ نورونهای .................. است. ( جمله را کامل کنید )

      1) آکسون، حسی                         2) دندریت، حسی                        3) آکسون، حرکتی                       4) دندریت، حرکتی

۱۵- کدام قسمت مغز، نورون حرکتی ندارد؟

      1) هیپوتالاموس                          2) تالاموس                                  3) بصل النخاع                            4) مخچه

۱۶- تحریک عصب سمپاتیک منجر به تمامی موارد زیر می
گردد، به جز ............ .

      1) تشدید حرکات دودی مری       2) کاهش ترشحات بزاق               3) تشدید ضربان قلب                   4) افزایش تعداد تنفس

۱۷- مجموع اعصاب مغزی نخاعی آدمی چندتاست؟

      1) 12                                         2) 31                                         3) 43                                         4) 86

۱۸- افراد دوربین و نزدیک بین به ترتیب چه نوع عینکی لازم دارند؟

      1) هر دو محدب                          2) هر دو مقعر                             3) محدب، مقعر                            4) مقعر، محدب


۱۹- منشا عنبیه و قرنیه در چشم بترتیب چیست؟

      1) صلبیه، مشیمیه                       2) شبکیه، صلبیه                        3) مشیمیه، صلبیه                       4) مشیمیه، شبکیه

۲۰- استخوان ......... به پرده صماخ متصل بوده و از طرف دیگر هم با استخوان ..................... مفصل می
شود. ( جمله را کامل کنید )

      1) چکشی، رکابی                         2) چکشی، سندانی                      3) رکابی، سندانی                        4) سندانی، چکشی

۲۱- کدام ، فاقد میلین است؟

      1) دندریت نورون حسی               2) آکسون نورون حسی                3) دندریت نورون حرکتی             4) آکسون نورون حرکتی

۲۲- گیرنده
های چه مزه
ای در آدمی به زبان کوچک نزدیکترند؟

      1) ترشی                                     2) شیرینی                                  3) شوری                                     4) تلخی

۲۳- در کدام بیماری، سلول
های مخروطی چشم آسیب می
بینند؟

      1) آستیگماتیسم                         2) کوررنگی                                 3) آب مروارید                             4) پیرچشمی

۲۴- گیرنده
های پوستی ............. در آدمی به سطح پوست نزدیکترند؟( جمله را کامل کنید )

      1) درد                                        2) فشار                                      3) سرما                                       4) لمس

۲۵- کدام مورد بین چشم
های جامی شکل و مرکب، مشترک است؟

      1) قرنیه                                      2) سلول
های تیره جام                 3) عدسی                                    4) سلول
های گیرنده نور

۲۶- دلیل تشخیص طعمه توسط مارزنگی در تاریکی مطلق چیست؟

      1) وجود گیرنده
های ماوراء بنفش                                                    2) قدرت پژواک سازی

      3) وجود گیرنده
های مادون قرمز                                                     4) قدرت درک میدان الکتریکی

۲۷- کدام بیماری در انسان، فصلی و عفونی است؟

      1) پارکینسون                             2) پولیومیلیت                             3) آلزایمر                                    4) مالتیپل اسکلروزیس

۲۸- کدام ماده به نخاع وصل نمی
شود
؟

                1) انکفالین               2) مورفین                3) کدئین  4) نیکوتین


www.agahisara.ir

+ نوشته شده در  ساعت 20:44  توسط admin  |